+420 511 444 369

Po-Pá 8:30 - 16:00

Doprava zdarma

k vybraným produktům

Doručení do

24 hodin
15 000 produktů

skladem

REKLAMACE ZBOŽÍKorektní vztahy s našimi zákazníky jsou pro nás prioritou a vynasnažíme se, abychom každou reklamaci zvládli lehce a rychle.

 • Adresa pro zasílání reklamací je Denisa Pavlíková, Jeřábkova 15, 664 44 Ořechov.
 • Telefon reklamace +420 511 444 369 (všední dny 8.30 - 16:00).
 • E-mail reklamace info@pethome.cz.
 • Kompletní podrobné informace o reklamacích naleznete v reklamačním řádu níže na této stránce.

TIP: Reklamace NENÍ vrácení zboží. Pokud potřebujete zboží vrátit, informace najdete na stránce Vrácení zboží. Vratky řešíme obratem, bez řečí a to v prodloužené lhůtě 21 dní.

3 kroky pro rychlé vyřešení reklamace:

Pethome_reklamace_zbozi

1. Kontaktujte naši zákaznickou linku.

Preferujeme kontakt emailem na info@pethome.cz, kde nám sdělíte číslo objednávky, název zboží, které reklamujete a ideálně i fotodokumentaci a důvod reklamace.

2. Zašlete nám zboží.

Zboží zasílejte včetně příslušenství, které k němu bylo dodáno. Pokud máte originální krabici, obaly či manuály, zašlete je, prosím, společně se zbožím.

K reklamaci přiložte vyplněný a podepsaný reklamační protokol, který naleznete ZDE.

Reklamaci zašlete na adresu:

Denisa Pavlíková,

Jeřábkova 15,

664 44 Ořechov

3. Vyřešení reklamace.

Vaši reklamaci se budeme snažit vyřešit co nejrychleji. Nejzazší termín pro vyřízení reklamace je dle zákona 30 dní.

Reklamační řád

obchodní společnosti PETHOME s.r.o., se sídlem Peškova 3070/3 612 00 Brno, IČO: 01892967, DIČ: CZ01892967, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 79685 (dále jen „Prodávající“).

1. Všeobecná ustanovení

 1. Tento Reklamační řád upravuje způsob uplatnění práv z odpovědnosti za vady Kupujícím vůči Prodávajícímu (dále jen „Reklamace“) vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou na prodej Zboží uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Webového portálu (dále jen „Kupní smlouva“).
 2. Reklamační řád je nedílnou součástí Kupní smlouvy a Všeobecných obchodních podmínek Prodávajícího (dále jen „VOP“). Uzavřením Kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s VOP a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.
 3. Pojmy uvedené s velkým počátečním písmenem mají význam definovaný v tomto Reklamačním řádu. Pokud nejsou termíny v tomto Reklamačním řádu definovány, mají stejný význam, jaký je uveden v Kupní smlouvě nebo ve VOP.
 4. Některá práva a povinnosti Smluvních stran týkající se jakosti při převzetí Zboží, Záruky, práv Kupujícího z odpovědnosti Prodávajícího za vady a další ustanovení týkající se Reklamace jsou uvedeny ve VOP.

     
2. Kontrola Zboží

 1. Kupující se zavazuje zkontrolovat Zboží při převzetí Zboží po uzavření Kupní smlouvy. Kupující se zejména zavazuje zkontrolovat úplnost Zboží, množství Zboží, kompletnost Zboží a jeho příslušenství a nepoškozenost obalu Zboží. Kupující se zavazuje informovat o případných vadách Zboží Prodávajícího při osobním převzetí nebo dopravce při převzetí Zboží od dopravce a uvést vady Zboží do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí Zboží od dopravce a zavazuje se v takovém případě bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího.
 2. Okamžikem přechodu nebezpečí škody na Zboží je okamžik převzetí Zboží Kupujícím. Kupující může uplatnit práva z odpovědnosti za vady Zboží zjistitelné při převzetí Zboží pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo Zboží již v době přechodu nebezpečí škody na Zboží. Pozdější reklamace vad Zboží nebo obalu Zboží nezbavuje Kupujícího práva Zboží reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že nejde o rozpor s Kupní smlouvou.

     

3. Uplatnění reklamace

 1. Kupující může Reklamaci uplatnit elektronicky zasláním e-mailu na info@pethome.cz, případně zasláním dopisu do sídla Prodávajícího.
 2. Prodávající doporučuje Kupujícímu reklamovat Zboží bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Kupující se zavazuje předat Prodávajícímu Zboží do 14 dnů ode dne uplatnění Reklamace, přičemž za okamžik předání Zboží se považuje i okamžik jeho odeslání přepravní službou.
 3. Prodávající zašle Spotřebiteli e-mailem při uplatnění Reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Spotřebitel Reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení Reklamace Spotřebitel požaduje a kontaktní údaje Spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení Reklamace (dále jen „Reklamační protokol“).
 4. Spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění Reklamace. Jde se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného Zboží, přičemž Spotřebitel se zavazuje zvolit metodu odeslání Zboží, jejíž cena bude s ohledem na jiné možnosti Kupujícího nejvýhodnější, a v případě dalších nákladů volit takové výdaje, které budou vzhledem ke své povaze a účelu nejvýhodnější. Spotřebitel musí o proplacení nákladů požádat Prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění. 


4. Jak postupovat při reklamaci

 1. Pokud Vám domů dorazilo vadné, poškozené či nekompletní Zboží, nebo jiný výrobek, než který jste si objednali, nebo se neshoduje funkce Zboží s popisem uvedeným na našich internetových stránkách či informacích dodavatele, kontaktujte nás prosím ihned e-mailem info@pethome.cz.
 2. K e-mailu přiložte fotodokumentaci (nafoťte poškozené zboží, včetně obalu), průvodní reklamační dopis a nezapomeňte uvést číslo objednávky.
 3. Po předchozí domluvě na uvedeném e-mailu info@pethome.cz nám zboží zašlete na adresu:

 

Denisa Pavlíková

Jeřábkova 15,

664 44 Ořechov

 

 1. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato řádně vyčištěné.
 2. Pro rychlou identifikaci doporučujeme přidat, k vrácenému zboží, kopii objednávky nebo fakturu, a průvodní dopis, ve kterém popíšete, druh závady. Pro tyto účely, prosím, využijte formulář pro popis reklamace, který najdete ZDE.
 3. Po předchozí dohodě je možné předat zboží na výše uvedené adrese i osobně, a to pouze v pracovní dny od 9 do 17 h.
 4. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem.
 5. Máte-li jakékoliv dotazy ohledně postupu při reklamaci nebo potřebujete zjistit, v jakém stavu se Vaše reklamace nachází, obraťte se prosím na naši Zákaznickou linku: +420 511 444 369.

     
5. Výluky

 1. Práva z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména, nikoliv však výlučně, na případy, kdy závada nebo poškození Zboží vznikla:

o    mechanickým poškozením Zboží,

o    prokazatelně nedovolenými zásahy do Zboží, živelnou katastrofou nebo byly-li odstraněny nebo poškozeny plomby v případě, že je Zboží plombami opatřeno,

o    elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,

o    prokazatelně nesprávným užíváním Zboží,

o    užíváním Zboží v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu,

o    užíváním Zboží v rozporu s obecně známými pravidly užívání,

o    prokazatelně používáním Zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy Zboží,

o    prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou Zboží,

o    pokud předložený Záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na Zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v Záručním listu.

 1.       Na dárky, které Prodávající poskytuje Kupujícímu bezplatně v rámci Kupní smlouvy neposkytuje Prodávající záruku ani jakákoliv další práva nad rámec zákonných povinností Prodávajícího. V případě odstoupení Spotřebitele od Kupní smlouvy dle § 1829 OZ je Spotřebitel povinen Zboží, které je poskytované jako dárek vrátit v původním stavu Prodávajícímu. V případě, že byl dárek poskytnut Spotřebiteli, aniž by si Spotřebitel dárek objednal, není Spotřebitel povinen dárek vracet.

     
6. Vyřízení reklamace

 1. Reklamace ze strany Spotřebitele včetně odstranění vady musí být vyřízena a Spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Je-li předmětem Reklamace poskytnutí digitálního obsahu, musí být Reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je Spotřebitel požadoval.
 2. Lhůta pro vyřízení Reklamace začíná běžet následující den po uplatnění Reklamace. Spotřebitel je povinen poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost k vyřízení Reklamace. V případě, že Kupující neposkytne Přidávajícímu potřebnou součinnost k vyřízení Reklamace, např. nedodá kompletní Zboží, neposkytne Prodávajícímu potřebné údaje pro vyřízení Reklamace nebo neumožní Prodávajícímu kontrolu Zboží, běh lhůty pro vyřízení Reklamace se přerušuje a počíná opět běžet až po poskytnutí potřebné součinnosti Kupujícím. V případě marného uplynutí lhůty pro vyřízení Reklamace má Spotřebitel právo odstoupit od Kupní smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
 3. Prodávající je povinen vydat Spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení Reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí Reklamace (dále jen „Potvrzení o vyřízení reklamace“). Byla-li Reklamace uplatněna odesláním Zboží prostřednictvím přepravce, zašle Prodávající Spotřebiteli Potvrzení o vyřízení reklamace e-mailem, s čímž Spotřebitel souhlasí.

     
7. Zamítnutí Reklamace

 1. Prodávající je oprávněn zamítnout Reklamaci v případech uvedených v zákoně a ve VOP a dále tehdy, pokud není možné Reklamaci řádně vyřídit a provést kontrolu nebo diagnostiku Zboží z důvodu na straně Kupujícího, zejména, pokud je Zboží znečištěno nebo jsou znečištěny součásti a příslušenství Zboží nebo Zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami,
 2. V případě zamítnutí Reklamace dle odstavce výše je Kupující oprávněn Zboží opakovaně reklamovat po odstranění překážek bránících vyřízení Reklamace ze strany Kupujícího, pokud je dodržena lhůta dle OZ a VOP.

     
8. Vrácení Zboží Kupujícímu

 1. Prodávající informuje Kupujícího o vyřízení Reklamace prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Kupující se zavazuje převzít Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne vyřízení Reklamace. Bylo-li Zboží odesláno Kupujícím přepravní službou, bude Zboží Prodávajícím Kupujícímu odesláno stejným způsobem.
 2. Při převzetí Zboží se Kupující zasazuje zkontrolovat stav a množství Zboží a soulad Zboží s Potvrzením o vyřízení reklamace. V případě, že Zboží nebude odpovídat požadavkům Kupujícího nebo Potvrzení o vyřízení reklamace, zavazuje se Kupující bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího. Pokud Kupující nesplní povinnosti dle tohoto odstavce, nebude Prodávající povinen přihlížet k dalším námitkám Kupujícího.
 3. Nepřevezme-li Kupující Zboží od přepravní služby ani ve lhůtě 2 měsíců ode dne, co jej Prodávající vyrozuměl o možnosti Zboží převzít, náleží Prodávajícímu úplata za uskladnění ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení. V případě, že Kupující nepřevezme Zboží ani do šesti měsíců poté, kdy byl informován o vyřízení Reklamace, vyhrazuje si Prodávající právo Zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného. V případě, že se Prodávajícímu nepodaří Zboží prodat ani ve lhůtě dvou měsíců ode dne započetí prodeje dle tohoto odstavce nebo bude-li Zboží zjevně neprodejné, vyhrazuje si Prodávající právo Zboží zlikvidovat na náklady Kupujícího.

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 9. 2023.