+420 511 444 369

Po-Pá 8:30 - 16:00

Doprava zdarma

k vybraným produktům

Doručení do

24 hodin
15 000 produktů

skladem

VRÁCENÍ ZBOŽÍ (odstoupení od kupní smlouvy)

Pethome_vratka

Všechny vratky u nás řešíme bez řečí a posílat nám je můžete v prodloužené lhůtě do 3 týdnů od obdržení zásilky.

  • Adresa pro zaslání vratky je Denisa Pavlíková, Jeřábkova 15, 644 44 Ořechov. 
  • Telefon vratky +420 511 444 369 (všední den 8:30 - 16:00).
  • E-mail vratky info@pethome.cz.

TIP: Vezměte prosím na vědomí, že vrácení zboží NENÍ reklamace. Pokud potřebujete zboží reklamovat, informace najdete na stránce Reklamace.

3 kroky k rychlému vyřízení vratky:


1. Kontaktujte naši zákaznickou linku.

Preferujeme kontakt emailem na info@pethome.cz, kde nám sdělíte číslo objednávky a název zboží, které chcete vrátit.2. Zašlete nám zboží.

Zboží zasílejte nepoužité, nepoškozené, v originálních obalech včetně dárků a příslušenství, které k němu bylo dodáno.

K vratce přiložte vyplněný a podepsaný protokol o vrácení zboží, který naleznete ZDE.

Vratku zašlete na adresu:

Denisa Pavlíková,

Jeřábkova 15,

664 44 Ořechov3. My vám vrátíme peníze.

Nejpozději do 14 dnů od přijetí vratky vám vrátíme peníze zpět na účet, ze kterého jste hradili platbu za objednávku.

FAQ vrácení zboží:

Ať už nesedí velikost, spletli jste se při výběru nebo zboží neodpovídá vaší představě... Nám nic vysvětlovat nemusíte!

Ten pocit zmaru, kdy se těšíte na nový kousek do šatníku a zjistíte, že má blbý střih, dobře známe.

Pokud však máte otázky, obraťte se na nás. Odpovědi na ty nejčastější najdete níže:

  1. Jaké zboží můžu vrátit? Pokud vám nesedí velikost, produkt neodpovídá vašemu očekávání, rozhodli jste se pro jinou variantu zboží nebo vám přišel jiný produkt, než který jste objednávali.
  2. Jak vám mám dát o vratce vědět? Napište nám e-mail na adresu info@pethome.cz s číslem objednávky a názvem položky, kterou chcete vrátit.
  3. Kam mám zboží poslat? Po dohodě nám zboží zašlete společně s protokolem o vrácení na adresu Denisa Pavlíková, Jeřábkova 15, 664 44 Ořechov. 
  4. Kde najdu protokol o vrácení? Protokol o vrácení zboží najdete ZDE.


Pethome_vraceni

Detailní informace týkající se vrácení zboží, jsou součástí obchodních podmínek. Níže je uvedený výňatek z obchodních podmínek, pojednávající o právu spotřebitele na vrácení zboží. 

12. PRÁVO SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

12.1.  Spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Prostředků komunikace na dálku v nadstandardní lhůtě dvaceti jedna (21) dnů. Lhůta pro odstoupení končí uplynutím 21. dne ode dne převzetí Zboží Spotřebitelem nebo jím určenou osobou.

12.2.  Spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy písemným jednoznačným prohlášením učiněným vůči Prodávajícímu. Spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy vyplněním a odesláním vzorového formuláře Prodávajícího, který naleznete zde, na poštovní adresu uvedenou v čl. 12.3 VOP nebo na elektronickou adresu Prodávajícího info@pethome.cz, společně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení je možné doručit také na poštovní adresu sídla Prodávajícího.

12.3.  Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu Zboží bez zbytečného odkladu na adresu: Denisa Pavlíková, Jeřábkova 15, 664 44 Ořechov, a to nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, ledaže mu Prodávající písemně nabídl, že si Zboží sám vyzvedne. Lhůta je zachována, pokud Spotřebitel odešle Zboží před jejím uplynutím.

12.4.  Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží. Smluvní strany sjednávají, že Prodávající může jednostranně započíst nárok na náhradu škody na Zboží proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny.

12.5.  Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem, pokud Spotřebitel nezvolil jiný způsob a pokud tím Spotřebiteli nevzniknou další náklady. Jestliže Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Spotřebiteli náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než obdrží Zboží, nebo než mu Spotřebitel prokáže, že Zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

12.6.  Spotřebitel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,

b) o dodávce Zboží nebo Služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce Zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

e) o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo Zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i Zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným Zbožím,

f) o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného Zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,

g) o dodávce Zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,

i)  o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,

j) o ubytování, přepravě Zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo

l) dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy, Spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od Kupní smlouvy zaniká, a Prodávající poskytl Spotřebiteli Potvrzení o uzavřené Kupní smlouvě nebo potvrzení, že Spotřebitel výslovně souhlasí se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy a že bere na vědomí, že udělením souhlasu zaniká jeho právo odstoupit od Kupní smlouvy.

 

12.7.  V případě, že Spotřebitel odstoupí od Kupní Smlouvy dle tohoto článku VOP, nese Kupující náklady spojené s vrácením Zboží.

12.8.  Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Tento bod je součástí obchodních podmínek, jejichž plné znění najdete zde.