+420 511 444 369

Po-Pá 8:30 - 16:00

Doprava zdarma

od 1199 Kč

Doručení do

24 hodin
15 000 produktů

skladem

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

PETHOME s.r.o.

se sídlem Peškova 3070/3 612 00 Brno

identifikační číslo: 01892967

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 79685

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pethome.cz

1.     ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1.       Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti PETHOME s.r.o., se sídlem Peškova 3070/3 612 00 Brno, identifikační číslo: 01892967, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 79685 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.pethome.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.       Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.pethome.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3.       Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.       Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.       Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.     UŽIVATELSKÝ  ÚČET - REGISTRACE

2.1.       Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží rovněž bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.       Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.       Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4.       Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.       Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 180 dnů nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.       Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.     UZAVŘENÍ  KUPNÍ SMLOUVY - PŘIJETÍ A VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY 

3.1.       Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2.       Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3.       Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

 způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

• informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4.       Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5.       Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6.       Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

3.7.       Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

3.8.       Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky. O přijetí objednávky je kupující automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv.          

3.9.       Pokud je položka zboží ve více variantách (barevných, vzorových,…) a není možné si žádanou variantu vybrat přímo v nabídce e-shopu, je takto možné pouze individuálně po telefonické nebo e-mailové domluvě, ale vždy před uzavřením samotné objednávky. Jelikož veškeré objednávky jsou automaticky postupovány ihned do skladu a poté expedovány, nelze garantovat a vyhovět speciálním požadavkům na barvu a vzor, pokud je tento požadavek uveden pouze v komentáři v objednávce. Toto je možné pouze před uzavřením objednávky a po odsouhlasení předem na naší zákaznické lince nebo e-mailem. 

3.10.   Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.11.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4.     CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1.       Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

     

>> v hotovosti na dobírku, při doručení přepravcem, v místě určeném kupujícím, manipulační poplatek činí 40 Kč a bude připočten k ceně objednávky;

>> bezhotovostně převodem na účet prodávajícího vedený u společnosti Fio banka (dále jen „účet prodávajícího“). (Číslo účtu pro platby v Kč: 2800533541 / 2010)

>> bezhotovostně prostřednictvím platební brány Comgate.
    

4.2.       V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.3.       V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.4.       Daňový doklad – faktura je ke stažení na našich stránkách www.pethome.cz v uživatelském účtu kupujícího po jeho přihlášení do svého účtu nebo na požádání ji zašleme elektronickou poštou. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.  

4.5.       Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.6.       V případě akční ceny, je tato cena platná do vyprodání zásob.

4.7.        Podmínkou pro čerpání slev ve věrnostním systému WLY i pro čerpání množstevních slev je učinění objednávky přímo na stránkách www.pethome.cz

5.     ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ  SMLOUVY

5.1.       Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.2.       Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5. 1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, poskytuje prodávající kupujícímu nadstandardní lhůtu pro vrácení zboží bez udání důvodu a to dvacet jedna (21) dnů  od převzetí zboží (oproti běžným 14 dnů, předepsaným občanských zákoníkem)V takovém případě kupující kontaktuje písemně prodávajícího prostřednictvím emailu (info@pethome.cz) společně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 21denní lhůty.

5.3.       V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5. 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Dle ust. § 1831 odst. 1 občanského zákoníku kupující zašle nebo předá zboží prodávajícímu na adresu: Denisa Pavlíková, Jeřábkova 15, 664 44  Ořechov, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. V případě osobního vrácení na výše uvedené adrese (možné jen po předchozí dohodě), je toto možné pouze v pracovní dny od 9 do 17 h. 

 

5.4.       Ve lhůtě dvou (2) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5. 3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.5.       V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5. 2 obchodních podmínek, dle ust. § 1832 odst.1 občanského zákoníku, vrátí prodávající  bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, peněžní prostředky za vrácené zboží, které od kupujícího na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil.

Dle ust. § 1832 odst. 4 občanského zákoníku, odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6.       Kupující bere na vědomí dle § 1820 odst. 1 písm. f)., že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, je prodávající oprávněn vrátit částku odpovídající pouze hodnotě zboží ve stavu, v jakém mu bylo vráceno.

5.7.       Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.     PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.       Způsob doručení si určuje kupující sám při vytváření objednávky. Jedná se o tyto způsoby dodání zboží:

               Přepravce Geis nyní DPD (doručení na požadovanou adresu)

               Česká pošta - Balík do ruky, Balík na poštu, Balík do balíkovny

               Brněnský kurýr (doručení v Brně a blízkém okolí)

•               Zásilkovna (doručení na zvolené výdejní místo)

  

Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy. Pro bližší informace ohledně dodacích podmínek a aktuálního ceníku dopravy naleznete zde: Doprava a její ceny.

6.2.       Prodávající si vyhrazuje právo navrhnout rozdělení zboží z jedné objednávky do několika zásilek s ohledem na váhu, rozměry a vlastnosti zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu dopravce, pokud to charakter, rozměr,  nebo váha zboží vyžaduje. Prodávající si vyhrazuje právo neposkytnout akci "doprava zdarma" pro případ, kdy je nutno objednávku z důvodu váhy, či rozměru rozdělit do více než jednoho balíku. Klíčem pro případné zamítnutí "dopravy zdarma" tedy je, zda je možno nakombinovat balíky tak, aby v každém z nich byla vždy nejméně jedna položka s dopravou zdarma.

6.3.       Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.       Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít, i o této skutečnosti je však kupující povinen informovat prodávájícího. Podpisem předávacího protokolu řidiči, kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

7.     PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ-REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění u spotřebního zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.

7.4. Na dárky poskytnuté prodávajícím kupujícímu se nevztahuje záruka ani odpovědnost prodávajícího za vady.

7.5. Neoznámí-li Zákazník vadu zboží včas, pozbývá práva odstoupení od smlouvy.

7.6. Neoznámí-li kupující vadu či chybějící zboží bezodkladně poté, co ji mohl při včasné a pečlivé kontrole doručeného zboží zjistit, nebude mu soudem právo vadného plnění přiznáno. Jde-li o skrytou vadu, platí téže, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let od doručení zboží.

7.7. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době a to 24 měsíců od doručení zboží.

7.8. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny či zasláním e-mailu na info(zavináč)pethome.cz. Kupující doloží vyplněný průvodní dopis k reklamaci.

7.9. O přípustnosti reklamace rozhodne bez zbytečného odkladu pověřená osoba společnosti Pethome.cz ve složitých případech do 3 pracovních dní. Do této lhůty se nezapočítává přiměřené časové období potřebné pro odborné posouzení vady podle druhu výrobku či služby. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečných odkladů, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po dohodě prodávajícího s kupujícím může být lhůta delší.

7.10. Kompletní informace z práva vadného plnění a jejich uplatnění najdete v Reklamačním řádu.

 

8.     DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.       Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.       Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3.       Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4.       Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 pism. e) občanského zákoníku.

8.5.       Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením. 

8.6.       Ust. § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele uvádí, že prodávající informuje kupujícího jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. V případě mimosoudních spotřebitelských sporů kontaktuje kupující prodávajícího na e-mailové adrese info(zavináč)pethome.cz, jež je kontaktem internetového obchodu www.pethome.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.7.       Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.8.       Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.     OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ 

9.1.   Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Více o ochraně osobních údajů v sekci GDPR.

9.2.   Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.   Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícím.

9.4.   Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5.   Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.   Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

9.7.   Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

9.8.   V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9. 5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

               požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

               požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. 

9.9.   Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10.    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.11.    Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát do měsíce a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 50kB. Službu zasílání novinek e-mailem může kupující kdykoliv zrušit na e-mailové adrese:info@pethome.cz

10.           DORUČOVÁNÍ

11.1.   Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

11.2.   Zpráva je doručena:

               v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

               v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

               v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

               v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

11.           ZÁVĚREČNÉ  USTANOVENÍ 

11.1.   Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2.   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.3.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4.   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.5.   Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Peškova 3070/3 612 00 Brno, adresa elektronické pošty: info@pethome.cz, telefon:  +420 511 444 369.

 V Brně dne 26. 9. 2014