+420 511 444 369

Po-Pá 8:30 - 16:00

Doprava zdarma

k vybraným produktům

Doručení do

24 hodin
15 000 produktů

skladem

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti PETHOME s.r.o.

 

 

Milí zákazníci,

 

jsme česká rodinná firma – obchodní společnost PETHOME s.r.o., se sídlem Peškova 3070/3 612 00 Brno, IČO: 01892967, DIČ: CZ01892967, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 79685 (dále jen Prodávající“) a specializujeme se na online prodej krmiv a chovatelských potřeb pro psy, kočky a další domácí mazlíčky.

 

Veškerý spotřebitelský prodej na našem e-shopu se řídí těmito obchodními podmínkami (VOP“) vypracovanými na základě ustanovení § 1751 odst. 1 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o ochraně spotřebitele“).

1. Všeobecná ustanovení

1.1.     Prodávající je podnikatelem, který prodává Zboží (dále jen Zboží) nebo poskytuje služby (dále jen Služby) prostřednictvím internetového portálu Prodávajícího umístěného na webové adrese www.pethome.cz (dále jen „Webový portál“).

1.2.     Zboží a Služby vyobrazené, resp. vystavené na Webovém portálu Prodávajícího jsou pouze informativního charakteru.

1.3.     Kupující je (I) fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“), (II) osoba odlišná od Spotřebitele (dále jen „Podnikatel“). Podnikatel a Spotřebitel dále jako „Kupující“. Prodávající a Kupující dále společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě také jako „Smluvní strana“.

1.4.     VOP upravují vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Webového portálu (dále jen „Kupní smlouva“) a jsou její nedílnou součástí. Prodávající Zboží nebo Služby dle Kupní smlouvy dodává Kupujícímu sám nebo prostřednictvím jiných podnikatelů.

1.5.     Kupní smlouva je mezi Smluvními stranami uzavřena distančním způsobem, tedy za použití komunikačního prostředku umožňujícího uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti Smluvních stran (dále jen „Prostředek komunikace na dálku“). Náklady vzniklé Kupujícímu při použití Prostředku komunikace na dálku (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

1.6.    Reklamační řád a Zásady ochrany osobních údajů Prodávajícího jsou nedílnou součástí těchto VOP (dále jen „Reklamační řád“ a „Zásady ochrany osobních údajů“) a jsou přístupné na Webovém portálu. Kupující při uzavření Kupní smlouvy potvrzuje, že je s těmito VOP, Reklamačním řádem a Zásadami ochrany osobních údajů řádně seznámen a že s nimi souhlasí.

2. Kupní smlouva

2.1.     Kupní smlouvou uzavřenou Prostředky komunikace na dálku na základě těchto VOP se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Zboží nebo poskytne Službu, které je předmětem Kupní smlouvy, a umožní mu nabýt vlastnické právo ke Zboží nebo užít Službu, a Kupující se zavazuje, že Zboží převezme nebo užije Službu a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu (dále jen „Kupní cena“).

2.2.     Prodávající může Kupujícímu spolu s Kupní smlouvou nabídnout uzavření darovací smlouvy na vybrané Zboží nebo Služby. Práva a povinnosti Smluvních stran se řídí ustanoveními o darovací smlouvě dle § 2055 a násl. OZ s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Spotřebitelem, je Spotřebitel povinen poskytnuté dary vrátit společně se zakoupeným Zbožím Prodávajícímu. Ustanovení dle tohoto odstavce se nepoužijí, plnil-li Prodávající Spotřebiteli bez objednávky Spotřebitele.

2.3.     Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od Kupní smlouvy nebo její části, pokud:

 

a) se již Zboží nevyrábí a/nebo nedodává,

b) Služba není poskytována,

c) se výrazným způsobem změnila cena Zboží u dodavatele Zboží,

d) se u Zboží na Webovém portálu zobrazuje zjevně mylná Kupní cena,

e) bylo Zboží označeno jako „momentálně nedostupné“ a toto Zboží není možné dodat ani nahradit jiným Zbožím,

f) pokud je Prodávajícímu známo, že Kupující již v minulosti porušil Kupní smlouvu uzavřenou s Prodávajícím, nebo

g) z jiného vážného důvodu či důvodu nezávislého na vůli Prodávajícího, který bude Kupujícímu sdělen.

 

2.4.     V případě, že Kupující zaplatil část Kupní ceny nebo celou Kupní cenu, vrátí Prodávající Kupujícímu odpovídající částku zpět bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým byla Kupní cena uhrazena, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

2.5.     Prodávající se zavazuje sdělit Spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením Kupní smlouvy údaje dle § 1820 odst. 1 OZ.

3. Objednávka Zboží

3.1.     Objednávka Kupujícího je návrhem Kupní smlouvy (dále jen „Objednávka“) a samotná Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Kupujícího i Prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením Objednávky ze strany Prodávajícího).

3.2.     Veškeré Objednávky Zboží Kupujícím je možné realizovat pouze prostřednictvím Webového portálu. Pro odeslání Objednávky využije Kupující elektronický nákupní košík jehož součástí je i objednávkový formulář (dále jen „Košík“).

3.3.     Kupující pomocí elektronických prostředků na Webovém portálu vloží Zboží do Košíku, vyplní povinné náležitosti včetně výběru způsobu dopravy a platby a Objednávku odešle Prodávajícímu kliknutím na tlačítko s textem „Závazně odeslat objednávku“.

3.4.     Zákazník má před odesláním Objednávky v Košíku možnost napsat poznámku k objednávce. Případně vyplněné pole „poznámka“ není součástí návrhu na uzavření Kupní smlouvy a jedná se o nezávazný návrh ze strany Kupujícího, přičemž přijetím Objednávky Prodávající nevyjadřuje souhlas s tímto nezávazným návrhem a ten musí být eventuálně písemně potvrzen ze strany Prodávajícího.

3.5.     Před závazným odesláním Objednávky je Spotřebiteli umožněno kontrolovat a měnit vstupní údaje, které do Košíku vložil nebo které se vyplnily automaticky ze zákaznického účtu. Údaje uvedené v závazně odeslané Objednávce považuje Prodávající za správné a nijak neověřuje jejich správnost.

3.6.     Prodávající zajistí, aby Spotřebitel vzal při Objednávce výslovně na vědomí, že se zavazuje k zaplacení. Je-li Objednávka činěna použitím tlačítka nebo obdobného ovládacího prvku, musí být označeny snadno čitelným nápisem „Závazně odeslat objednávku“ nebo „Objednávka zavazující k platbě“ či jinou odpovídající jednoznačnou formulací.

3.7.     Potvrzení o přijetí Objednávky zašle Prodávající Kupujícímu elektronickou poštou na adresu, kterou Kupující vyplnil při vytváření Objednávky na Webovém portálu.

3.8.     Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství Zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9.     Objednávka je po svém potvrzení ze strany Prodávajícího jako uzavřená Kupní smlouva Prodávajícím uložena za účelem plnění Kupní smlouvy a plnění dalších zákonných povinností Prodávajícího. Stav vyřízení Objednávky je přístupný registrovanému Kupujícímu prostřednictvím Webového portálu a neregistrovanému je historie zasílána prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu Kupujícího, kterou zadal při vytváření objednávky na Webovém portálu Prodávajícího. Objednávku lze podat a Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

3.10.  Výběr Zboží, které je ve více variantách (barevných, vzorových atp.) a není možné si žádanou variantu zvolit přímo na Webovém portálu, je možné upřesnit pouze individuálně po telefonické nebo e-mailové domluvě, ale vždy před uzavřením Kupní smlouvy. Jelikož veškeré objednávky jsou automaticky postupovány ihned do skladu a poté expedovány, nelze garantovat a vyhovět speciálním požadavkům na barvu a vzor, pokud je tento požadavek uveden pouze v komentáři v objednávce. Toto je možné pouze před uzavřením Kupní smlouvy na základě souhlasu Prodávajícího učiněného prostřednictvím e-mailu.

3.11.  Storno Objednávky lze realizovat před její expedicí. Požadavek na zrušení Objednávky může Kupující poslat e-mailem na adresu info@pethome.cz, případně v pracovních dnech provést telefonicky na čísle +420 511 444 369 v čase 8:30 – 16:00. Při zrušení objednávky je nutné uvést identifikační údaje Kupujícího: jméno a příjmení, e-mail a číslo objednávky.

3.12.  Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen akceptovat mj. Objednávku, která neobsahuje veškeré povinné údaje.

3.13.  Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

4. Uživatelský účet

4.1.     Při nákupu zboží na webovém portálu není vyžadována předchozí registrace Kupujícího a na Webovém portálu je možné nakupovat bez registrace. V případě zájmu si však může Kupující zřídit registrací na Webovém portálu uživatelský účet (dále jen „Uživatelský účet“).

4.2.     Na základě registrace Kupujícího provedené na Webovém portálu může Kupující přistupovat do svého Uživatelského účtu, umístěného zde. Ze svého Uživatelského účtu může Kupující spravovat svoje osobní údaje, prohlížet si historii objednávek, atp.

4.3.     Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.

4.4.     Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

4.5.     Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

4.6.     Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 180 dnů nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

4.7.     Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

5. Kupní cena a platební podmínky 

5.1.     Celkové Kupní ceny Zboží a Služeb jsou uvedeny včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, a pokud povaha Zboží/Služeb neumožňuje tuto cenu rozumně určit předem, způsob jejího výpočtu.

5.2.     Kupní cenu případné náklady spojené s dodáním Zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

 

a) v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou na dobírku, při doručení přepravcem do místa určeného Kupujícím, je účtován manipulační poplatek ve výši 29 Kč, který bude připočten ke Kupní ceně;

b) bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího vedený u společnosti Fio banka (dále jen „účet Prodávajícího“). (Číslo účtu pro platby v Kč: 2800533541 / 2010)

c) bezhotovostně prostřednictvím platební brány.

 

5.3.     V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je Kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby je Kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření Kupní smlouvy.

5.4.     V případě bezhotovostní platby převodem na účet Prodávajícího je Kupující povinen uhradit Kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit Kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

5.5.     Prodávající se zavazuje vystavit Kupujícímu daňový doklad – fakturu v souladu s příslušnými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad – faktura je ke stažení na Webovém portálu v Uživatelském účtu Kupujícího nebo ji na požádání Prodávající zašle Kupujícímu v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím při vytváření objednávky.

5.6.     Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. 

6. Dodání Zboží

6.1.     Způsoby, podmínky a ceny jednotlivých způsobů doručení naleznete zde. 

6.2.     Prodávající vydá Spotřebiteli potvrzení o uzavřené Kupní smlouvě v textové podobě (dále jen „Potvrzení o uzavřené Kupní smlouvě“) v přiměřené době po jejím uzavření, nejpozději však v okamžiku dodání Zboží nebo před tím, než začne poskytovat Službu.

6.3.     O předpokládaném čase a dalších informacích ohledně zvoleného způsobu doručení bude Kupující informován skrze jím uvedenou e-mailovou adresu. Předpokládaný čas doručení se může změnit v závislosti na logistických možnostech Prodávajícího a/nebo jeho dopravců, o čemž bude Kupující neprodleně informováni. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému Prodávajícího nenese odpovědnost za opožděné dodání Zboží.

6.4.     Prodávající si vyhrazuje právo navrhnout rozdělení Zboží z jedné objednávky do několika zásilek s ohledem na váhu, rozměry a vlastnosti Zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu dopravce, pokud to charakter, rozměr nebo váha Zboží vyžaduje. Prodávající si vyhrazuje právo neposkytnout akci doprava zdarma pro případ, kdy je nutno Kupní smlouvu z důvodu váhy, či rozměru rozdělit do více než jednoho balíku. Klíčem pro případné zamítnutí dopravy zdarma tedy je, zda je možno nakombinovat balíky tak, aby v každém z nich byla vždy nejméně jedna položka s dopravou zdarma.

6.5.     Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.6.     Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Pokud bude balík poškozen, má Kupující právo na to Zboží nepřevzít, popřípadě Zboží převzít a do předávacího protokolu společně s přepravcem zaznamenat jeho stav. Takový protokol poté společně s popisem závady zásilky zboží Kupující neprodleně odešle e-mailem na adresu info@pethome.cz. Podpisem předávacího protokolu přepravci bez uvedení vad, Kupující stvrzuje, že zásilka Zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

7. Poukázky a slevy 

7.1.     Prodávající je oprávněn Kupujícím poskytovat dle svého uvážení různé slevy, dárkové či jiné poukázky. Jejich užití se řídí pravidly, o kterých Prodávajícího Kupujícího v každém jednotlivém případě informuje. Není-li stanoveno jinak, lze každou slevu či dárkovou poukázku užít pouze jednorázově a na jeden nákup lze užít jen jednu poukázku téhož druhu.

7.2.     V případě, že je hodnota dárkové poukázky vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na novou poukázku nepřevádí a nevyčerpaná suma se Kupujícímu nevrací ani jinak neproplácí.

7.3.     Případné slevy z Kupní ceny Zboží/Služeb poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

7.4.     V případě akční ceny, je tato cena platná do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.

7.5.     Prodávající poskytuje u vybraného Zboží množstevní slevy při nákupu určitého množství kusů (dále jen „Množstevní sleva“). Počet kusů k nároku na Množstevní slevu a výše Množstevní slevy je uvedena na kartě Zboží každého jednotlivého produktu. Množstevní sleva bude odečtena z ceny Zboží po vložení příslušného počtu kusů do Košíku.

7.6.     Prodávající automaticky poskytuje registrovaným zákazníkům členství ve věrnostním systému (dále jen „Věrnostní program“), kde Kupující sbírá body za nákup vybraného Zboží (dále jen „Body“). Zboží, jehož nákupem se Kupujícímu připíšou Body, má tuto informaci uvedenou v detailu produktu na Webovém portálu včetně hodnoty Bodů. Podmínkou pro připsání a čerpání Bodů je učinění Objednávek na Webovém portálu jako registrovaný zákazník. Informace o Bodech jsou dostupné po přihlášení do Uživatelského účtu na Webovém portálu. Nasbírané Body je možné uplatnit jako slevu na nákup Zboží v jakékoliv příští objednávce Kupujícího. 100 nasbíraných bodů = sleva 10 Kč z ceny Zboží s DPH. Minimální hodnota pro uplatnění slevy na nákup je 300 Bodů. Nelze uplatnit vyšší slevu, než je celková cena Zboží v Košíku. Slevu je možné uplatnit pouze po dobu 180 dnů ode dne nabytí Bodů, poté jsou Prodávajícím smazány. Podrobné informace o Věrnostním programu najdete zde. 

8. Jakost při převzetí

8.1.     Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží:

 

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

b) je vhodné k účelu, pro který jej Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil, a

c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

 

8.2.     Prodávající odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

 

a) je Zboží vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

b) Zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže si jej Prodávající nebyl vědom nebo bylo v době uzavření Kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,

c) je Zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat, a

d) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením Kupní smlouvy.

 

Tento odstavec se nepoužije v případě, že Prodávající Kupujícího před uzavřením Kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost Zboží liší a Kupující s tím při uzavírání Kupní smlouvy výslovně souhlasil.

 

8.3.     Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha Zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže Zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

8.4.     Prodávající odpovídá Kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle Kupní smlouvy provedena Prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena Kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl Prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.

9. Věc s digitálními vlastnostmi 

9.1.     Je-li předmětem Kupní smlouvy hmotná movitá věc, která je propojena s digitálním obsahem nebo službou digitálního obsahu takovým způsobem, že by bez nich nemohla plnit své funkce (dále jen „Věc s digitálními vlastnostmi“) Prodávající zabezpečí, že budou Kupujícímu poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu. Vedle ujednaných aktualizací Prodávající zabezpečí, že budou Kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si Zboží po převzetí uchovalo vlastnosti dle ustanovení 8.1. a 8.2., a že bude na jejich dostupnost upozorněn

 

a) po dobu dvou let, mají-li být podle Kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu,

b) po dobu, po kterou to Kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle Kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; to se posoudí podle druhu a účelu Zboží, povahy digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření Kupní smlouvy a povaze závazku.

 

Tento odstavec se nepoužije v případě, že Prodávající Kupujícího před uzavřením Kupní smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou a Kupující s tím při uzavírání Kupní smlouvy výslovně souhlasil.

 

9.2.     Neprovedl-li Kupující aktualizaci podle předchozího odstavce v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že Kupující nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu.

9.3.     Mají-li být podle Kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době podle odstavce 9.1 a) VOP, má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně.

10. Záruka za jakost

10.1.  Pro účely těchto VOP se za:

 

a) rozbalené Zboží považuje takové Zboží, které bylo pouze rozbaleno nebo má poškozený nebo náhradní obal, přičemž takové Zboží nebylo používáno a obsah balení je kompletní (dále jen Rozbalené Zboží“);

b) zánovní Zboží považuje takové Zboží, které mohlo být vyzkoušeno nebo krátkodobě používáno, přičemž může nést estetické stopy takového používání, avšak tyto stopy nemají vliv na použitelnost a Zboží je plně funkční (dále jen „Zánovní Zboží“);

c) použité Zboží považuje takové Zboží, které bylo používáno a nese známky předchozího používání, avšak je plně funkční a veškeré potřebné příslušenství je vždy součástí balení (dále jen „Použité Zboží“).

 

10.2.  Nebude-li u jednotlivého Zboží uvedeno jinak, poskytuje Prodávající Kupujícímu záruku, že si Zboží po dobu uvedenou v záruce uchová při obvyklém použití své funkce a výkonnost (dále jen „Záruka“), a to:

 

a) Podnikateli v délce dvanácti měsíců od převzetí jakéhokoliv Zboží,

b) Spotřebiteli v délce dvaceti čtyř měsíců od převzetí Zboží a Rozbaleného Zboží, v délce dvaceti jedna měsíců od převzetí Zánovního Zboží a v délce jednoho roku od převzetí Použitého Zboží.

 

10.3.  Kupující má ze Záruky právo na dodání nového Zboží bez vad nebo na opravu Zboží. Prodávající rovněž může v případě konkrétního Zboží určit, že Kupující má nárok na vrácení Kupní ceny, nebo poskytnutí služby v souvislosti se Zbožím.

11. Práva z vadného plnění

11.1.  Kupující může vytknout vadu, která se na Zboží projeví v době dvou let od převzetí. Je-li předmětem koupě Věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle Kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může Kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má Kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle tohoto odstavce neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže Zboží užívat.

11.2.  Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u Použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

11.3.  Smluvní strany tímto sjednávají, že při koupi Zánovního Zboží se doba pro vytknutí vady zkracuje na dvacet jedna měsíců. Smluvní strany dále sjednávají, že při koupi Použitého Zboží se doba pro vytknutí vady zkracuje na jeden rok. Smluvní strany tímto potvrzují, že doba pro vytknutí vady u Rozbaleného Zboží činí dva roky od převzetí Rozbaleného Zboží.

11.4.  Má-li Zboží vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového Zboží bez vady nebo opravu Zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

11.5.  Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Zboží a účel, pro který Kupující Zboží koupil. K odstranění vady převezme Prodávající Zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž Zboží, jehož montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem Zboží předtím, než se vada projevila, Prodávající provede demontáž vadného Zboží a montáž opraveného nebo nového Zboží anebo uhradí náklady s tím spojené.

11.6.  Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud:

 

a) Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil,

b) se vada projeví opakovaně,

c) je vada podstatným porušením Kupní smlouvy, nebo

d) je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

 

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Zboží bez vady a vadného Zboží, které Kupující obdržel.

 

11.7.  Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, je-li vada Zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

11.8.  Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu Kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží Zboží nebo co mu Kupující prokáže, že Zboží odeslal.

11.9.  Dokud Prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí Kupující platit dosud neuhrazenou Kupní cenu nebo její část.

11.10.  Prodávající vydá Kupujícímu při uplatnění reklamace písemné potvrzení uplatnění reklamace. Prodávající dále vydá Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Prodávající zašle potvrzení na elektronickou adresu Kupujícího, s čímž Kupující souhlasí.

11.11.  Kompletní informace z práva vadného plnění a jejich uplatnění najdete v Reklamačním řádu.

12. Právo Spotřebitele na odstoupení od Kupní smlouvy

12.1.  Spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Prostředků komunikace na dálku v nadstandardní lhůtě dvaceti jedna (21) dnů. Lhůta pro odstoupení končí uplynutím 21. dne ode dne převzetí Zboží Spotřebitelem nebo jím určenou osobou.

12.2.  Spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy písemným jednoznačným prohlášením učiněným vůči Prodávajícímu. Spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy vyplněním a odesláním vzorového formuláře Prodávajícího, který naleznete zde, na poštovní adresu uvedenou v čl. 12.3 VOP nebo na elektronickou adresu Prodávajícího info@pethome.cz, společně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení je možné doručit také na poštovní adresu sídla Prodávajícího.

12.3.  Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu Zboží bez zbytečného odkladu na adresu: Denisa Pavlíková, Jeřábkova 15, 664 44 Ořechov, a to nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, ledaže mu Prodávající písemně nabídl, že si Zboží sám vyzvedne. Lhůta je zachována, pokud Spotřebitel odešle Zboží před jejím uplynutím.

12.4.  Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží. Smluvní strany sjednávají, že Prodávající může jednostranně započíst nárok na náhradu škody na Zboží proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny.

12.5.  Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, peněžní prostředky za Zboží, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem, pokud Spotřebitel nezvolil jiný způsob a pokud tím Spotřebiteli nevzniknou další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než obdrží Zboží, nebo než mu Spotřebitel prokáže, že Zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

12.6.  Spotřebitel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy:

 

a) o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,

b) o dodávce Zboží nebo Služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce Zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

e) o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo Zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i Zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným Zbožím,

f) o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného Zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,

g) o dodávce Zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,

i)  o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,

j) o ubytování, přepravě Zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo

l) dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy, Spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od Kupní smlouvy zaniká, a Prodávající poskytl Spotřebiteli Potvrzení o uzavřené Kupní smlouvě nebo potvrzení, že Spotřebitel výslovně souhlasí se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy a že bere na vědomí, že udělením souhlasu zaniká jeho právo odstoupit od Kupní smlouvy.

 

12.7.  V případě, že Spotřebitel odstoupí od Kupní Smlouvy dle tohoto článku VOP, nese Kupující náklady spojené s vrácením Zboží.

12.8.  Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

13. Zjednání nápravy

13.1.  Spotřebitel, jehož právo bylo dotčeno nekalou obchodní praktikou dle ustanovení § 4 a násl. Zákona o ochraně spotřebitele (dále jen „Nekalé obchodní praktiky“), může vedle nároků plynoucích z OZ a těchto VOP:

 

a) odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy, nebo

b) požadovat přiměřené snížení Kupní ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti Nekalé obchodní praktiky.

 

13.2.  Spotřebitel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, prokáže-li Prodávající, že je to s ohledem na předmět Kupní smlouvy, povahu a závažnost Nekalé obchodní praktiky nepřiměřené.

14. Zpětný odběr elektrozařízení

14.1.  Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

14.2.  Prodávající zajišťuje zdarma zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Zpětný odběr se vztahuje pouze na obdobné elektrozařízení v počtu odpovídajícím objednanému Zboží. V případě zájmu o tuto službu Kupující může kontaktovat Prodávajícího prostřednictvím e-mailu info@pethome.cz.

15. Spotřebitelské recenze

15.1.    Zveřejněné spotřebitelské recenze Zboží na Webovém portálu pochází od Spotřebitelů, kteří vyplnili e-mailový dotazník v rámci programu Ověřeno zákazníky od společnosti Heureka (dále jen „Dotazník“), do něhož je Webový portál zapojen. Dotazník je Kupujícímu zasílán poté, co nakoupil prostřednictvím Webového portálu, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítne.

15.2.    Zpracování osobních údajů pro účely zasílání Dotazníků provádí Prodávající na základě oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování spokojenosti Kupujícího s nákupem u Prodávajícího. Pro zasílání Dotazníků využívá Prodávající zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely může Prodávající předávat informace o zakoupeném Zboží a e-mailovou adresu Kupujícího. Osobní údaje Kupujícího nejsou při zasílání Dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely.

15.3.    Proti zasílání Dotazníků může Kupující kdykoliv vyjádřit námitku odmítnutím dalších Dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s Dotazníkem. V případě námitky Kupujícího nebude Prodávající Dotazník Kupujícímu dále zasílat.

16. Ochrana osobních údajů 

16.1.  Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího se použijí tyto Zásady ochrany osobních údajů.

17. Závěrečná ustanovení 

17.1.  Pokud vztah související s užitím Webového portálu nebo právní vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

17.2.  Znění těchto VOP může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat, přičemž pro práva a povinnosti Smluvních stran platí znění VOP účinné ke dni uzavření Kupní smlouvy.

17.3.  Ujednání v Kupní smlouvě odchylná od těchto VOP mají před zněním těchto VOP přednost.

17.4.  V případě sporu mezi Spotřebitelem a Prodávajícím může Spotřebitel využít možnosti mimosoudního řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce (http://www.coi.cz). Pravidla postupu řešení spotřebitelského sporu jsou uvedena na stránkách České obchodní inspekce. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu je rovněž možné vést u Evropské komise na webových stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

17.5.  Živnostenskou kontrolu Prodávajícího provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona o ochraně spotřebitele. Kupující je oprávněn podat k výše uvedeným orgánům, případně k jiným příslušným orgánům státní správy, stížnost.

17.6.  Tyto VOP jsou platné a účinné ode dne 1. 9. 2023 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle Prodávajícího nebo elektronicky na www.pethome.cz.